• Utama
 • Perlesenan / Permit
 • Perlesenan (Lesen Hasil)

Permohonan (Lesen Hasil)

Lesen Mengambil Hasil Hutan
Nama Lesen Lesen Mengambil Hasil Hutan (Borang 1)
Aktiviti / Jenis Lesen Mengambil hasil hutan (kayu balak) dari Hutan Simpanan Kekal dan Hutan Tanah Kerajaan
Tujuan Lesen untuk mendapatkan kebenaran mengambil  hasil  hutan (kayu balak) dari pada mana­mana Hutan Simpanan Kekal dan Hutan Tanah Kerajaan
Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri  Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Syarat permohonan
 1. Mendapat kelulusan membalak (Kelulusan MMK)
 2. Menjelaskan semua bayaran yang berkaitan
Kuasa melesen pengambilan hasil hutan daripada Hutan Simpanan Kekal atau Hutan Tanah Kerajaan adalah dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri melalui keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK)

Tiap­-tiap lesen hendaklah berkuatkuasa tertakluk kepada apa­-apa peruntukan yang terkandung di dalamnya setakat mana tidak berlawanan dengan mana­-mana peruntukan lain yang ditetapkan.

Fi / Tempoh Sah Laku 
Lesen
 1. Bayaran Proses Permohonan: RM1/ha
 2. Penyedi aan & Pengesahan Sempadan: RM15/ha
 3. Hutan Simpanan Kekal:
  Deposit: RM150/ha
  Premium Balak: RM1000 x 2.471 x ha
 4. Hutan Tanah Kerajaan:
  Deposit: RM100/ha
  Premium Balak: RM500 x 2.471 x ha
 5. Lain-lain bayaran (pendaftaran pelesen/kontraktor balak, permit penggunaan jalan/kongsi/matau, tukul pengelasan/hasil, bayaran jaras) yang berkaitan
Tiap-­tiap lesen hendaklah dikeluarkan bagi  tempoh dua belas (12) bulan dari  tarikh keluarannya dan boleh diperbaharui selama tempoh pembaharuan tidak lebih dari enam (6) bulan oleh Pengarah Perhutanan Negeri  Pahang bagi Pihak Berkuasa Negeri Pahang dengan mengemukakan permohonan tidak lewat dari 30 hari dari tarikh tamat tempohnya.
Entiti Perniagaan yang Layak Memohon  Syarikat/ koperasi (Yang telah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang)
Lesen Hasil Kecil
Nama Lesen Lesen Kecil (Borang 3)
Aktiviti/jenis Lesen Mengambil hasil kecil hutan dengan cara lesen kecil dari Hutan Simpanan Kekal dan Hutan Tanah Kerajaan
Tujuan

Untuk mendapatkan kebenaran mengeluarkan hasil kecil hutan iaitu: Buluh, Rotan, Kayu Jaras, Kayu Api, Arang Kayu, Nibong Panjang, Atap Nipah dan Rumbia, Daun Pucuk, Terentang, dan Teja.

Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri  Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Syarat permohonan

Lesen kecil boleh dikeluarkan dan diperbaharui oleh Pengarah Perhutanan Negeri Pahang tertakluk kepada apa­-apa arahan oleh Pihak Berkuasa Negeri dan mana-­mana kaedah.

Tiap­tiap Lesen Kecil hendaklah berkuatkuasa tertakluk kepada apa-­apa peruntukan yang terkandung di dalamnya setakat mana tidak berlawanan dengan mana­-mana peruntukan lain yang ditetapkan.
Fi / Tempoh Sah Laku 
Lesen

Tiap­tiap Lesen Kecil hendaklah dikeluarkan bagi suatu tempoh tamat tidak lebih dari akhir tahun kalendar dalam mana ia mula dikeluarkan dan boleh diperbaharui dari semasa ke semasa bagi suatu tempoh tidak melebihi daripada enam (6) bulan dengan membuat permohonan kepada Pengarah Perhutanan Negeri Pahang tidak lewat dari 30 hari sebelum tamat tempohnya.

Kadar Fi:

Buluh :

Rotan :

Kayu Jaras : Kayu Api : Arang Kayu :

Nibong Panjang : Atap Nipah dan Rumbia :

Daun Pucuk :

Terentang :

Teja :
Entiti Perniagaan yang Layak Memohon Syarikat/ koperasi (Yang telah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang)
Lesen Pemindah
Nama Lesen Lesen Pemindah (Borang 5)
Aktiviti/jenis Lesen Memindahkan hasil hutan (Kayu Balak) dari Tanah Beri Milik/Tanah Rizab/Tanah Rizab/Tanah di Bawah Lesen Pendudukan Sementara.
Tujuan

Lesen yang dikeluarkan bagi memindahkan hasil hutan (Kayu Balak) dari Tanah Beri Milik/Tanah Rizab/Tanah Rizab/Tanah di Bawah Lesen Pendudukan Sementara

Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Syarat permohonan
A)  Syarat­-syarat semasa permohonan:
 1. Dokumen diperlukan.
 1. Salinan fotostat I/C permohonan
 2. Surat pendaftaran pengusaha balak dan kontraktor dengan Jabatan Perhutanan Negeri.
 3. Salinan surat pendaftaran syarikat.
 4. Surat permohonan dari pemohon.
 5. Salinan geran yang disahkan oleh pentadbir tanah.
 6. Surat akuan sumpah ynag di setemkan.
 7. Borang A2 yang telah ditandatangani oleh pejabat tanah daerah.
 8. Borang A1 ­ jalan pengeluaran ynag ditandatagani oleh pejabat tanah daerah
 9. Pelan kawasan yang dipohon berserta key plan yang disahkan daripada pejabat tanah den pelan CP
 1. Dokumen diatas hendaklah dikemukaka ke Pejabat Hutan Daerah yang berkenaan sebanyak 2 salinan untuk tindakan selanjutnya.
B)  Syarat-­syarat semasa operasi:­
 1. Lesen Pemindah dikeluarkan bagi suatu tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh ianya dikeluarkan.
 2. Lesen Pemindah tidak boleh dipindahmilik atau berpindah atas kematian.
Fi / Tempoh Sah Laku
Lesen

Tempoh Sah Laku:

 1. Tiap­-tiap lesen pemindah dikeluarkan bagi tempoh tidak melebihi (6) enam bulan dari tarikh ianya dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Pahang.

Fi:

 1. Bayaran Proses Permohonan: RM1/ha
 2. Penyediaan & Pengesahan Sempadan: RM15/ha
 3. Deposit : RM100/ha
 4. Lain-­lain bayaran (pendaftaran pelesen/kontraktor balak, permit penggunaanjalan/kongsi/matau, tukul pengelasan/ hasil, bayaran jaras) yang berkaitan
Entiti Perniagaan yang Layak Memohon
 1. Perniagaan
 2. Syarikat
 3. Perkongsian Liabiliti
 4. Koperasi

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.