Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 31 keputusan dijumpai

Permohonan

Pinda Lesen Pembalakan

... k di kawasan terbabit bagi mengelak berlakunya pencemaran dan hakisan. “Saya menasihatkan kepada wakil penduduk supaya segera membuat permohonan untuk mewartakan kawasan tadahan air sebagai kawasan sumb ...

Unit Pentadbiran Am

Fungsi Unit: Mengurus permohonan kawasan pembalakan; Mengurus permohonan lesen dan permit; Mengurus hal-hal berkaitan pentadbiran; Mengurus aset kerajaan di jabatan (aset alih, kuarters, stor, ...

Permit Memasuki HSK

...  Hutan Simpan Kekal  selain HSK berstatus terbuka. Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tingkat 5 Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan Pejabat Hutan Daerah ...

Permohonan (Lesen Industri Kayu)

...  Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur Syarat-syarat Permohonan  Setiap pemohon perlu mengemukakan maklumat­-maklumat ...

Permohonan Permit

Permit Penggunaan

Nama Lesen

Permit Penggunaan (Borang 4)

Aktiviti / Jenis Lesen

Menduduki atau menjalankan aktiviti di dalam Hutan Simpan Kekal.

Tujuan

Kebenaran menduduki atau menjalankan mana­-mana aktiviti di dalam Hutan Simpan Kekal bagi tujuan:­
 1. Penyelidikan
 2. Rekreasi
 3. Pelajaran atau latihan
 4. Penggunaan sumbar air
 5. Menjalankan Perniagaan
 6. Pembinaan atau pengendalian mini hidro­elektrik
 7. Pertanian/Penternakan
 8. Kuari dan tempat menyimpan pecahan batu-­batan matau (termasuk matau dalam kawasan mambalak)
 9. Penubuhan Insfrasruktur pembalakan

Lokasi Permohonan

 1. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tingkat 5 Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan
 2. Pejabat Hutan Daerah Kuantan/Pekan/Maran Bukit Sekilau, 25200 Kuantan
 3. Pejabat Hutan Daerah Rompin 26800 Rompin
 4. Pejabat Hutan Daerah Bentong, JKR 241, Jalan Bukit 28700 Bentong
 5. Pejabat Hutan Daerah Lipis, 27200 Kuala Lipis
 6. Pejabat Hutan Daerah Raub, Rotan Tunggal 27600 Raub
 7. Pejabat Hutan Daerah Cameron Highlands, Tanah Rata 39000 Cameron Highlands
 8. Pejabat Hutan Daerah Jerantut Batu 1, Jalan Benta 27000 Jerantut
 9. Pejabat Hutan Daerah Temerloh/Bera 28000 Temerloh

Syarat­ permohonan

Syarat­syarat semasa permohonan :
 1. Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan ke Pejabat Hutan Negeri atau Pejabat Hutan Daerah mengikut jenis permit yang dimohon berserta dokumen­dokumen yang diperlukan. Contoh : Pelan Kawasan.
 2. Permit Penggunaan hanya boleh dikeluarkan bagi tujuan menjalankan mana­mana aktiviti berikut:
  a.  Penyelidikan
  b.  Rekreasi
  c.  Pelajaran atau latihan
  d.  Penggunaan sumbar air
  e.  Menjalankan Perniagaan
  f.   Pembinaan atau pengendalian mini hidro­elektrik
  e. Pertanian/Penternakan
  f.  Kuari dan tempat menyimpan pecahan batu­batan
  g. matau (termasuk matau dalam akwasan mambalak)
  h. Penubuhan Insfrasruktur pembalakan

 3. Permit Penggunaan tidak boleh dikeluarkan bagi maksud mengambil hasil hutan;
 4. Permit Penggunaan hendaklah dikeluarkan bagi suatu tempoh yang tamat tidak lebih dari akhirtahun kalender dalam mana ia mula dikeluarkan dan boleh diperbaharui dari semasa ke semasa;
 5. Permit Penggunaan tidak boleh dipindahmilik atau berpindah atas kematian;vi. Permit Penggunaan boleh digantung atau dibatal;
 6. Mana-­mana harta alih yang dibawa ke atas tanah yang diliputi oleh sesuatu Permit Penggunaan boleh dipindahkan oleh pemunya permit itu dalam tempoh kuatkuasa permit itu, tetapi jika mana­-mana harta alih berada di atas tanah itu lebih dari 90 hari selepas tamat tempoh atau pembatalan permit itu, Pengarah boleh melupuskan harta itu mengikut apa-­apa cara sebagaimana difikirkan patut dan boleh mendapatkan semula daripada pemunya harta atau pemegang permit penggunaan itu apa-­apa perbelanjaan yang ditanggung olehnya dalam melupuskan harta tersebut.
 Fi / Tempoh Sah Laku Permit A. Permit Penggunaan (Borang 4):­
 1. Penyelidikan =  RM 50 / setiap permit setahun
 2. Pelajaran dan Latihan = Tidak dikenakan bayaran
 3. Rekreasi = Mengikut Harga Tawaran
 4. Penggunaan sumber air =  RM 25 / bagi setiap permit setahun
 5. Menjalankan perniagaan = RM 25 / bagi setiap permit setahun
 6. Pembinaan atau pengendalian mini hidroelektrik = RM 300.00 / bagi setiap permit setahun
 7. Pertanian/Penternakan = RM 250.00/ ha
 8. Kuari dan Tempat menyimpan pecahan batu batan = 250.00/ ha
 9. Matau (termasuk matau dalam akwasan membalak) = 250.00/ ha
 10. Tujuan lain yang tidak disebutkan = RM 50/setiap permit
 11. Penubuhan Insfrastuktur pembalakan = RM 100/ ha setahun
B. Tempoh sah laku.

Permit penggunaan hendaklah dikeluarkan bagi satu ( 1 ) tempoh yang tidak lebih dari akhir tahun kalendar dalam mana ia mula dikeluarkan.
Entiti Perniagaan yang
Layak Memohon
 1. Perniagaan
 2. Syarikat
 3. Perkongsian liabiliti
 4. Koperasi
Permit Carigali

Nama Lesen

Permit Mencarigali dalam Hutan Simpanan Kekal (Borang J)

Aktiviti / Jenis Lesen

Mencarigali longgokan­-longgokan galian di dalam sesuatu Hutan Simpanan Kekal.

Tujuan

Permit untuk mencarigali longgokan­longgokan galian di dalam sesuatu Hutan Simpanan Kekal.

Lokasi Permohonan

Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur

Syarat­ permohonan

 1. Mendapat kelulusan carigali daripada Pejabat Tanah dan Galian (PTG)
 2. Menjelaskan semua bayaran yang berkaitan
Tiap­-tiap permit hendaklah berkuatkuasa tertakluk kepada apa­apa peruntukan yang terkandung di dalamnya setakat mana tidak berlawanan dengan mana-­mana peruntukan lain yang ditetapkan.

Fi/Tempoh Sah Laku Lesen

Kadar Fi:

Mencarigali galian-­galian: RM 500 bagi tiap-­tiap 400 ha pertama setahun dan RM 250 bagi tiap-­tiap 400 ha kedua setahun atau sebahagian daripadanya

Kuari dan Tempat Menyimpan Pecahan Batu­batan: RM 250/ha atau sebahagian daripadanya setahun

Tempoh sah laku adalah mengikut tempoh di dalan Lesen Carigali dan Skim Carigali yang diluluskan oleh PTG selagi pembayaran Fi dibuat bagi setiap tahun

Entiti Perniagaan yang Layak Memohon

Syarikat/ koperasi (Yang telah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang)

Permit Jalan

Nama Lesen

Permit Jalan (Borang 7)

Aktiviti / Jenis Lesen

Menggunakan Jalan-­jalan dalam Hutan Simpanan Kekal bagi seseorang pemegang lesen usahasil untuk mengeluarkan hasil hutan.

Tujuan

Permit bagi menggunakan jalan­jalan dalam Hutan Simpanan Kekal bagi seseorang pemegang lesen usahasil.

Lokasi Permohonan

Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur

Syarat­ permohonan

 1. Merupakan seorang pemegang lesen usahasil yang sah
 2. Menjelaskan semua bayaran yang berkaitan

Pengarah Perhutanan Negeri Pahang boleh memberi kebenaran untuk membina dan menggunakan Jalan Hutan serta mengeluarkan arahan penyenggaraan Jalan Hutan sebagaimana difikirkannya perlu bagi maksud Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313).

Fi / Tempoh Sah Laku Permit

Deposit: RM 1,000/km atau sebahagian

Fee: RM 100/km atau sebahagian

Tempoh sah laku adalah mengikut tarikh kuatkuasa lesen usahasil bagi pemegang lesen tersebut dan boleh dilanjutkan tempoh dengan kebenaran pengarah perhutanan negeri melalui notis permohonan selewat­lewatnya 30 hari sebelum tamat tempoh sah laku.

Seseorang pemegang Lesen Mengambil Hasil Hutan yang membina atau menyenggara suatu jalan, pengkhidmat atau ejennya adalah berhak menggunakan jalan itu bagi maksud mengambil hasil hutan dari kawasan lesennya  dan kecuali dengan arahan Pengarah Perhutanan Negeri Pahang, dia tidak boleh melevi apa­-apa caj atau tol bagi kegunaan jalan itu oleh ­orang lain
Entiti Perniagaan yang
Layak Memohon
Syarikat/ koperasi (Yang telah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang)

Permit Penggunaan

... permohonan Syarat­syarat semasa permohonan : Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan ke Pejabat Hutan Negeri atau Pejabat Hutan Daerah mengikut jenis permit yang dimohon berserta dokumen­dokumen ...

Permit Carigali

...  Tujuan Permit untuk mencarigali longgokan­longgokan galian di dalam sesuatu Hutan Simpanan Kekal. Lokasi Permohonan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun ...

Permit Jalan

... hasil hutan. Tujuan Permit bagi menggunakan jalan­jalan dalam Hutan Simpanan Kekal bagi seseorang pemegang lesen usahasil. Lokasi Permohonan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang ...

Lesen IBK

... 28. Loji Hidrolisis Kayu 29. Kilag Pulpa Rayon 30. Kilang Buluh dan Rotan Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, ...

Lesen Pemindah

...  Lesen yang dikeluarkan bagi memindahkan hasil hutan (Kayu Balak) dari Tanah Beri Milik/Tanah Rizab/Tanah Rizab/Tanah di Bawah Lesen Pendudukan Sementara Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan ...

Permohonan (Lesen Hasil)

Lesen Mengambil Hasil Hutan
Nama Lesen Lesen Mengambil Hasil Hutan (Borang 1)
Aktiviti / Jenis Lesen Mengambil hasil hutan (kayu balak) dari Hutan Simpanan Kekal dan Hutan Tanah Kerajaan
Tujuan Lesen untuk mendapatkan kebenaran mengambil  hasil  hutan (kayu balak) dari pada mana­mana Hutan Simpanan Kekal dan Hutan Tanah Kerajaan
Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri  Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Syarat permohonan
 1. Mendapat kelulusan membalak (Kelulusan MMK)
 2. Menjelaskan semua bayaran yang berkaitan
Kuasa melesen pengambilan hasil hutan daripada Hutan Simpanan Kekal atau Hutan Tanah Kerajaan adalah dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri melalui keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK)

Tiap­-tiap lesen hendaklah berkuatkuasa tertakluk kepada apa­-apa peruntukan yang terkandung di dalamnya setakat mana tidak berlawanan dengan mana­-mana peruntukan lain yang ditetapkan.

Fi / Tempoh Sah Laku 
Lesen
 1. Bayaran Proses Permohonan: RM1/ha
 2. Penyedi aan & Pengesahan Sempadan: RM15/ha
 3. Hutan Simpanan Kekal:
  Deposit: RM150/ha
  Premium Balak: RM1000 x 2.471 x ha
 4. Hutan Tanah Kerajaan:
  Deposit: RM100/ha
  Premium Balak: RM500 x 2.471 x ha
 5. Lain-lain bayaran (pendaftaran pelesen/kontraktor balak, permit penggunaan jalan/kongsi/matau, tukul pengelasan/hasil, bayaran jaras) yang berkaitan
Tiap-­tiap lesen hendaklah dikeluarkan bagi  tempoh dua belas (12) bulan dari  tarikh keluarannya dan boleh diperbaharui selama tempoh pembaharuan tidak lebih dari enam (6) bulan oleh Pengarah Perhutanan Negeri  Pahang bagi Pihak Berkuasa Negeri Pahang dengan mengemukakan permohonan tidak lewat dari 30 hari dari tarikh tamat tempohnya.
Entiti Perniagaan yang Layak Memohon  Syarikat/ koperasi (Yang telah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang)
Lesen Hasil Kecil
Nama Lesen Lesen Kecil (Borang 3)
Aktiviti/jenis Lesen Mengambil hasil kecil hutan dengan cara lesen kecil dari Hutan Simpanan Kekal dan Hutan Tanah Kerajaan
Tujuan

Untuk mendapatkan kebenaran mengeluarkan hasil kecil hutan iaitu: Buluh, Rotan, Kayu Jaras, Kayu Api, Arang Kayu, Nibong Panjang, Atap Nipah dan Rumbia, Daun Pucuk, Terentang, dan Teja.

Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri  Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Syarat permohonan

Lesen kecil boleh dikeluarkan dan diperbaharui oleh Pengarah Perhutanan Negeri Pahang tertakluk kepada apa­-apa arahan oleh Pihak Berkuasa Negeri dan mana-­mana kaedah.

Tiap­tiap Lesen Kecil hendaklah berkuatkuasa tertakluk kepada apa-­apa peruntukan yang terkandung di dalamnya setakat mana tidak berlawanan dengan mana­-mana peruntukan lain yang ditetapkan.
Fi / Tempoh Sah Laku 
Lesen

Tiap­tiap Lesen Kecil hendaklah dikeluarkan bagi suatu tempoh tamat tidak lebih dari akhir tahun kalendar dalam mana ia mula dikeluarkan dan boleh diperbaharui dari semasa ke semasa bagi suatu tempoh tidak melebihi daripada enam (6) bulan dengan membuat permohonan kepada Pengarah Perhutanan Negeri Pahang tidak lewat dari 30 hari sebelum tamat tempohnya.

Kadar Fi:

Buluh :

Rotan :

Kayu Jaras : Kayu Api : Arang Kayu :

Nibong Panjang : Atap Nipah dan Rumbia :

Daun Pucuk :

Terentang :

Teja :
Entiti Perniagaan yang Layak Memohon Syarikat/ koperasi (Yang telah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang)
Lesen Pemindah
Nama Lesen Lesen Pemindah (Borang 5)
Aktiviti/jenis Lesen Memindahkan hasil hutan (Kayu Balak) dari Tanah Beri Milik/Tanah Rizab/Tanah Rizab/Tanah di Bawah Lesen Pendudukan Sementara.
Tujuan

Lesen yang dikeluarkan bagi memindahkan hasil hutan (Kayu Balak) dari Tanah Beri Milik/Tanah Rizab/Tanah Rizab/Tanah di Bawah Lesen Pendudukan Sementara

Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Syarat permohonan
A)  Syarat­-syarat semasa permohonan:
 1. Dokumen diperlukan.
 1. Salinan fotostat I/C permohonan
 2. Surat pendaftaran pengusaha balak dan kontraktor dengan Jabatan Perhutanan Negeri.
 3. Salinan surat pendaftaran syarikat.
 4. Surat permohonan dari pemohon.
 5. Salinan geran yang disahkan oleh pentadbir tanah.
 6. Surat akuan sumpah ynag di setemkan.
 7. Borang A2 yang telah ditandatangani oleh pejabat tanah daerah.
 8. Borang A1 ­ jalan pengeluaran ynag ditandatagani oleh pejabat tanah daerah
 9. Pelan kawasan yang dipohon berserta key plan yang disahkan daripada pejabat tanah den pelan CP
 1. Dokumen diatas hendaklah dikemukaka ke Pejabat Hutan Daerah yang berkenaan sebanyak 2 salinan untuk tindakan selanjutnya.
B)  Syarat-­syarat semasa operasi:­
 1. Lesen Pemindah dikeluarkan bagi suatu tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh ianya dikeluarkan.
 2. Lesen Pemindah tidak boleh dipindahmilik atau berpindah atas kematian.
Fi / Tempoh Sah Laku
Lesen

Tempoh Sah Laku:

 1. Tiap­-tiap lesen pemindah dikeluarkan bagi tempoh tidak melebihi (6) enam bulan dari tarikh ianya dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Pahang.

Fi:

 1. Bayaran Proses Permohonan: RM1/ha
 2. Penyediaan & Pengesahan Sempadan: RM15/ha
 3. Deposit : RM100/ha
 4. Lain-­lain bayaran (pendaftaran pelesen/kontraktor balak, permit penggunaanjalan/kongsi/matau, tukul pengelasan/ hasil, bayaran jaras) yang berkaitan
Entiti Perniagaan yang Layak Memohon
 1. Perniagaan
 2. Syarikat
 3. Perkongsian Liabiliti
 4. Koperasi

Lesen Hasil Kecil

... kebenaran mengeluarkan hasil kecil hutan iaitu: Buluh, Rotan, Kayu Jaras, Kayu Api, Arang Kayu, Nibong Panjang, Atap Nipah dan Rumbia, Daun Pucuk, Terentang, dan Teja. Lokasi permohonan Jabatan ...

Lesen Mengambil Hasil Hutan

... mendapatkan kebenaran mengambil  hasil  hutan (kayu balak) dari pada mana­mana Hutan Simpanan Kekal dan Hutan Tanah Kerajaan Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri  Pahang Tingkat 5, Kompleks ...

Unit Maklumat Hutan

...  Melaksanakan kerja-kerja mengukur, mencuci, menanda dan menyelenggara sempadan luar HSK; dan Bertanggungjawab menjalankan semakan dan pengesahan sempadan luar HSK bagi permohonan pengusahasilan di ...

2016

... mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima. ...

2017

...  Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan ...

Kawalan Pengunjung Mendaki Gunung Irau

... Pejabat Hutan Daerah Raub & Cameron Highlands. Permohonan mesti dibuat dua (2) minggu sebelum aktivi dijalankan. Carta alir proses permohonan permit memasuki hutan simpanan kekal (HSK).  ...

Permohonan Mendaki Gunung

... permit boleh dibuat secara online di url http://forestry.pahang.gov.my/ekorimba. Sila muat turun Manual Pengguna terlebih dahulu dan membaca Panduan Menggunakan Sistem sebelum membuat permohonan online. ...

Soalan Lazim

...  5) Apakah prosedur yang perlu dipatuhi sebelum memasuki Hutan Simpanan Kekal (HSK) di negeri Pahang? Permohonan permit memasuki HSK mestilah diperoleh sebelum aktiviti memasuki hutan tersebut dilakukan. ...
 • 1
 • 2
Facebook Jabatan RSS Feed Galeri Foto Galeri Video Galeri Audio Arkib Keratan Akhbar W3C Google Map Google Street View Mobile Kod QR
MyGov Kerajaan Negeri Pahang Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Senarai Jabatan Perhutanan Negeri Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam MyGov Mobile MAMPU MSC Malaysia Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.