Skip to main content

Bahagian Pembangunan

 • Seksyen Perancangan Hutan

  Seksyen Perancangan Hutan

  Fungsi Seksyen:

  1. Menyediakan laporan bulanan/suku tahun/tahunan di bawah program pembangunan hutan dan mengkaji keberkesanan kos projek-projek yang telah dilaksanakan;
  2. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan pembangunan hutan berasaskan program Rancangan Malaysia (RMK) yang telah ditetapkan;
  3. Menyediakan Rancangan Pengurusan Hutan (RPH) serta memantau pelaksanaan program pembangunan hutan selaras dengan kehendak Kup Tahunan yang diluluskan; dan
  4. Menyediakan Laporan Tahunan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang dan laporan-laporan berkaitan yang diperlukan oleh Jabatan.
 • Unit Maklumat Hutan

  Unit Maklumat Hutan

  Fungsi Unit:

  1. Membantu melaksanakan kajian dan penilaian terhadap kawasan Tanah Kerajaan yang sesuai untuk diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal (HSK);
  2. Melaksanakan dan memantau projek-projek dariada peruntukan Wang Levi Kayu Kayan;
  3. Melaksanakan kerja-kerja mengukur, menanda, mencuci dan menyelenggara sempadan luar HSK; dan
  4. Bertanggungjawab menjalankan semakan dan pengesahan sempadan luar HSK bagi permohonan pengusahasilan di atas Tanah Kerajaan dan Tanah Milik yang bersempadan dengan HSK.
 • Pusat Latihan Pembangunan Hutan

  Pusat Latihan Pembangunan Hutan

  Fungsi PLPH:

  1. Menyediakan program pengembangan dan latihan bagi jabatan, swasta dan agensi-agensi lain;
  2. Menilai keperluan, latihan sumber manusia dalam aspek perhutanan di peringkat negeri; dan
  3. Merangka dan melaksanakan program peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan khas.
 • Unit Silvikultur

  Unit Silvikultur

  Unit ini terbahagi kepada dua (2) zon iaitu Zon Timur dan Zon Barat.

  Fungsi Unit:

  1. Melaksanakan dan memantau aktiviti-aktiviti ladang hutan dan membiakbaik pokok serta kegiatan tapak semaian dan petak-petak kajian/penyelidikan;
  2. Menjalankan dan memantau projek-projek Bancian Hutan Post-F dan Rawatan Silvikultur.
  3. Memantau pelaksanaan program pembangunan hutan dan Rancangan Tebangan dan Rawatan tahunan (RTRT) selaras dengan kehendak Kup Tahunan yang diluluskan;
  4. Memantau pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO (2002) 9001:2008 JPSM supaya Jabatan Perhutanan Negeri Pahang mencapai tahap yang dikehendaki;
  5. Melaksanakan kempen kesedaran kepada masyarakat awam dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) seperti menjalankan program penanaman pokok;
  6. Mengurus dan memantau Kawasan Pemeliharaan Hutan Bernilai Tinggi (High Conservation Value Forest);
  7. Melaksanakan program pemeliharaan in-situ dan ex-situ untuk pembangunan sumber kepelbagaian biologi negara (VJR, petak ekologi dan petak contoh); dan
  8. Menyediakan dan melaksanakan Pelan Perlindungan Hutan (Penyakit, Kebakaran : Kawalan dan Pencegahan).
 • Seksyen Ladang Hutan

  Seksyen Ladang Hutan

  Fungsi Seksyen:

  1. Bertanggungjawab dalam melaksanakan projek ladang hutan bertujuan untuk menjamin bekalan kayu-kayan secara berkekalan di samping mengurangkan tekanan dan permintaan yang tinggi ke atas sumber hutan asli yang sedia ada; dan
  2. Menanam spesies-spesies pokok ubatan dan herba, pokok hutan untuk landskap perhutanan bagi tujuan perlindungan dan sebagainya.