Skip to main content

Latar Belakang

Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP) telah ditubuhkan sejak awal tahun 1900 untuk mengurus dan mentadbir segala khazanah hutan yang terdapat di Negeri Pahang Darul Makmur. Peranan dan tugas JPNP telah bertambah kompleks sejajar dengan kehendak dan aspirasi masyarakat yang mahukan manfaat yang optimum daripada sumber hutan.

Sektor ini memainkan peranan penting di dalam perkembangan sosio-ekonomi, pemuliharaan dan perlindungan alam sekitar serta kepelbagaian hayat. Oleh yang demikian, adalah penting pengusahasilan hutan dilaksanakan mengikut perancangan yang betul dan teratur. Ini akan menjamin kadar kutipan hasil hutan dan menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor perhutanan yang berkekalan.

Untuk mencapai matlamat ini, organisasi JPNP dibahagikan kepada empat (4) bahagian iaitu :-

i. Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia

Bertanggungjawab merancang, mengurus dan mentadbir hal-hal berkaitan perkhidmatan, perjawatan, kewangan, stor, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, teknologi maklumat serta kutipan hasil.

ii. Bahagian Operasi Hutan

Bertanggungjawab dalam pelesenan pengusahasilan hutan, pengeluaran permit, pelesenan industri berasas kayu dan penguatkuasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan bidang perhutanan.

iii. Bahagian Pembangunan Hutan

Bertanggungjawab untuk merancang dan mengendalikan aktiviti-aktiviti pembangunan sumber hutan asli dan ladang hutan, pengurusan dan perancangan sumber hutan, pembangunan infrastruktur, pembangunan guna tenaga dan latihan.

iv. Pejabat Hutan Daerah

Bertanggungjawab untuk memastikan kerja-kerja di lapangan berjalan dengan teratur dan mengikut jadual. Ini melibatkan kawalan pengusahasilan hutan dan industri berasaskan kayu, kutipan hasil di Balai Pemeriksaan Jabatan Hutan, penguatkuasaan undang-undang hutan selain melaksanakan projek-projek pembangunan hutan. Tugasan lain meliputi juga pengurusan kewangan dan kakitangan, stor dan rekod pengusahasilan hutan. Pentadbiran Pejabat-pejabat Hutan Daerah di Negeri Pahang dibahagikan kepada tujuh (7), iaitu Kuantan/Pekan/Maran, Rompin, Temerloh/Bera, Jerantut, Lipis, Bentong dan Raub/Cameron Highlands{source}
<i splwpk-about-us="splwpk-about-us"></i>
<i splwpk-about-us-timestamp="2019-11-24 11:38:47"></i>
{/source}